بازسازی و نوسازی, بلاگ, مقالات آموزشی

سامانه مشتریان و بازرسی کی پلاس

سامانه کی پلاس - سامانه مشتریان کی پلاس - سامانه بازرسی کی پلاس - لنا طرح لوتوس

در سامانه کی پلاس بخش های دیگری نیز وجود دارد که شامل امور مشتریان و بازرسی میشود که در اینجا قصد داریم شما را با این دو بخش آشنا کنیم.

امور مشتریان کی پلاس

واحد امور مشتریان به این منظور طراحی شده که نیاز های نمایندگان و مشتریان در زمینه محصولات با کیفیت مطلوب ، خدمات پس از فروش ، تولید و خدمات به صورت مستمر و دائم مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد و در مورد خدمات همواره از نظرات و پیشنهادات سازنده نمایندگان و مشتریان استقبال کرده و همواره سعی دارد که رضایتمندی مشتریان را افزایش داده و فرآیند ها را بهبود ببخشد.

سامانه بازرسی کی پلاس

به دلیل اینکه شرکت Kplus در جهت افزایش رضایتمندی و پیگیری ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت گروه های ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ISO 9001:2015، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO10002:2018 ﻃﺮح رﯾﺰی و ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﻤﻮده است، در این خصوص دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اهداف زیر جزو اولویت های اصلی شرکت بوده و ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ کارهای واحد اﻣﻮر مشتریان می باشد:

– اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن (ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ)

– ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ

– ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻠﻞ رﯾﺸﻪ ای ﺷﮑﺎﯾﺎت و اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ

– اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﺷﺮﮐﺖ

– ﺳﻬﻮﻟﺖ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت

همچنین برای حصول اطمینان از صحت و کیفیت اجرای سیستم‌ها ساخت و ساز خشک، بازرسی فنی پروژه های در حال اجرا توسط کادر فنی شرکت Kplus ایران صورت می‌پذیرد. این بازرسی به صورت ادواری و در مراحل مختلف عملیات اجرایی (زیرسازی، پانل گذاری و درزگیری و نازک کاری) انجام می‌پذیرد.

نکته: خدمات مشاوره در انتخاب ساختار، پاسخگویی به استعلام‌های فنی و بازرسی از پروژه‌هایی که توسط عاملین مجاز Kplus اجرا می‌گردد به صورت رایگان می‌باشد.

همچنین به شما پیشنهاد می کنیم با کلیک بر روی دکمه زیر فایلی شامل توصیه های لازم قبل از شروع عملیات اجرایی و موارد پیشنهادی جهت عقد قرارداد بین کارفرمایان و عاملین را دریافت و مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *